Закон про взаємні відносини фабрикантів і робітників

Червень 3. найвищий затверджений-ве міння Державної Ради (Собр. Узак. 1886 р Июля 15, ст. 639) .- За проектом Правил про нагляд за закладами фабричної про-мисловості і про взаємні відносини фабрикантів і робітників і про збільшення числа чинів фабричної інспекції.

Державна Рада, в Сполучених Департаментах Державної Економії, Зак-нів і Громадянських і Духовних Справ і в Загальних Зборах, розглянувши подання Міністерств фінансів та Внутрішніх Справ: а) за проектом Правил про нагляд за закладами Фабричної промисловості та про взаємні відносини фабрикантів і робітників і б ) про збіль-ченіі числа чинів Фабричної інспекції, думкою поклав:

I. Натомість глави третьої розділу II Статуту про промисловість Фабричної і заводської (ст. 30- 60), вид. 1879 роки, постановити наступні пра-вила:

1) Наймання робітників в закладах фабричної промисловості відбувається на підставі загальних постанов про особистий найм, з доповненнями, викладеними в нижченаведених статтях.

Примітка. Наймання малолітніх в закладу Фабричної промисловості та нагляд за виконанням постанов про роботу і навчання малолітніх робітників визначаються особливо виданими на цей предмет Правилами.

2) Заводське або Фабричне керівництво має, при наймі робітників, вимагати від них пред-явища посвідки на проживання. Вилучення з цього допу-скается лише щодо осіб, які можуть, згідно із законом, відлучатися від місця постійного проживання без взяття плакатних паспортів і квитків, які обкладаються гербовим збором (ст. 111 і 112 Уст. Пасп., По Прод. 1876 г.).

3) Робочі, які живуть на квартирах, влаштованих при заводі або Фабриці, вручають посвідчення на проживання, для зберігання, завідував Фабрі-кою або заводом.

4) Якщо робочої бажає залишитися на фабриці або заводі після закінчення терміну виданого йому дозволу на проживання, то вони ті фабрикою або заводом надається, за угодою з робочим, ставитися в підмет встановлення про висилку останньому нового виду.

5) При наймі заміжніх жінок і осіб неповнолітніх, що мають окремий вид на проживання, не потрібно особливого дозволу роди-телей, опікунів або чоловіків.

6) завідував фабрикою або заводом зобов'язаний повертати робочим вручені йому види на

проживання (ст. 3) негайно після припинення договору про найм.

7) Договори про найм робітників можуть бути заключаеми видачею їм розрахункових книжок, в яких маються умови найму, а також зазначаються всі вироблені з робочим розрахунки і робляться з нього, за умовою, відрахування, за прогул та заподіяння шкоди власникові.

8) Розрахункова книжка зберігається у робітника і пере-дається їм у контору фабрики або заводу, для необхідних у ній записів.

9) Наймання робітників проводиться: а) на певний термін; б) на термін невизначений, і в) на час виконання будь-якої роботи, з закінченням якої припиняється самий наймання.

10) При наймі на термін невизначений, каж-дая з договірних сторін може відмо-тися від договору, попередивши іншу сторону про свій намір за два тижні.

11) Перш закінчення укладеного з робочими строкового договору, або без попередження за два

тижні робочих, найнятих на термін невизначений-ний, забороняється знижувати заробітну їх плату встановленням нових підстав для її обчислення, скороченням числа робочих днів в тиждень або числа робочих годин на добу, зміною правил урочної роботи і т. п. Так само і paбoчіe не має права , до закінчення дого-злодія, вимагати будь-що змінити в умовах оного.

Видача заробітної плати робітникам повинна проводитися не рідше одного разу на місяць, якщо найм укладено на термін більше місяця, і не рідше двох разів на місяць - при наймі на термін невизначений. Рахунках з робітниками ведеться особлива книга.

Робочий, який не отримав вчасно належних-щейся йому плати, має право вимагати у судовому порядку розірвання укладеного з ним договору. За заявленому, на цьому підставі протягом трьох місяців, позовом робітника, якщо прохання його буде визнано поважними, в його користь присуджується, понад належної йому фабрикантом суми, окрему винагороду в розмірі, що не перевищує, при терміновому дого-злодія, двомісячного його заробітку, а при договорі на термін невизначений - двотижневого зара-лення.

Розплата з робітниками, замість грошей, купо-нами, умовними знаками, хлібом, товаром і іншими предметами забороняється.

При виробництві робочим платежів не дозволяється робити відрахування на сплату їх боргів. До числа таких боргів не відносяться, однак, розрахунки, вироблені промисловим управлінням за продовольство робітників і постачання їх необ-ходимо предметами споживання з фабричних лавок. У разі пред'явлення виконавчого листа на грошове стягнення з робочого, з останнього може бути удерживаемость, при кожній окремій розплату, не більше 1/3 належної йому суми, якщо він неодружений, і не більше ¼, якщо він одружений або вдів, але має дітей.

Завідував фабриками або заводами забороняється стягувати відсотки на гроші, видав-ваемий робочим позичково, і винагороду за поруку за їх грошовим зобов'язанням.

Забороняється стягнення з робітників плати: а) за лікарську допомогу, б) за висвітлення майстерень і в) за користування при роботах для фабрики знаряддями виробництва.

Заводське або Фабричне управління становить правила внутрішнього розпорядку, який

повинен бути дотримуємося робочими на заводі або фабриці. Правила ці виставляються в усіх майстерень.

19) Договір найму робітника з фабричним або заводським керуванням припиняється:

а) за взаємною згодою сторін;

б) після закінчення терміну найму;

в) після закінчення тієї роботи, виконанням якої був обумовлений термін найму (ст. 9 п. в);

г) після закінчення двох тижнів з дня заяви одною зі сторін про бажання розірвати договір, якщо він був укладений на термін неопре-поділений;

д) за висилку робочого, за розпорядженням під-лежить влади, з місця виконання договору або присудженням його до ув'язнення на термін, що робить виконання договору неможливими;

е) за обов'язковим надходженням робочого в військову або громадську службу;

ж) за відмовою з боку встановлення, що видає робітникові терміновий вид на проживання, возоб-ність була цей вид;

з) за призупиненням на тривалий час робіт на фабриці або заводі, внаслідок пожежі, повені, вибуху паровика і т. п. нещасного

випадку.

20) Договір найму може бути розірваний завідував фабрикою або заводом:

а) внаслідок неявки робочого на роботу більше трьох днів підряд без поважних причин;

б) внаслідок залучення робочого до слідства і суду за звинуваченням в злочинній дії, яке тягне за собою за собою покарання не нижче ув'язнення в тюрмі;

в) внаслідок зухвалості або поганого поводження робітника, якщо воно загрожує майновим інтересам фабрики або особистої безпеки кого

кого з осіб, що належать до складу фабричного управління;

г) внаслідок виявлення у робочого заразливою хвороби.

Примітка. Звільненому, на підставі цього статті, з Фабрики або заводу робочому нада-ється розірвання договору оскаржити суду, який, якщо визнає скаргу грунтовної, постановляє про винагороду робочого за поне-сінешні їм збитки.

Незалежно від випадку, зазначеного в статті 13, робітникові надається вимагати розірвання договору:

а) внаслідок побоїв, тяжких образ і взагалі поганого поводження з боку господаря, його сімейства або осіб, яким ввірено нагляд за робітниками;

б) внаслідок порушень умов з постачання робочих поживою і приміщенням;

в) внаслідок роботи, руйнівно діє на його здоров'я;

г) внаслідок смерті або обов'язкова надходження у військову службу одного з членів його

сімейства.

22) У місцевостях, що відрізняються значним розвитком фабрично-заводської промисловості, заклади цього промисловості, за винятком належать скарбниці або урядовим звичаями, а також приватних гірських заводів і промислів, підкоряються, понад постанов статей 1 - 21, дії особливих Пра-вил про нагляд за закладами Фабричної промисло-ньої та про взаємні відносини фабрикантів і робітників.

Примітка. Про застосування згаданих в цій статті Правил до підлягає губерніях або повітах і про необхідний при тому посиленні фаб-річної інспекції, Міністр Фінансів входить з особливими уявленнями до Державної Ради.

II. Проект Правил про нагляд за закладами фабричної промисловості та про взаємні відносини фабрикантів і робітників піднести до височайшим Його Імператорської Величності твердженням.

III. В зміну і доповнення підлягають статей Уложення про покарання кримінальних та виправних, изд. 1885 роки, постановити наступні правила:

1) За вчинення проступків, передбачених статтях 1359 і 13591 цього Уложення втретє, або хоча б в перший і другий раз, але коли ці проступки викликали на фабриці або

заводі хвилювання, що супроводжувалося порушенням громадської тиші або порядку, і спричинили

прийняття надзвичайних заходів для придушення заворушень, завідував фабрикою або заводом піддається:

арешту на час до трьох місяців і, понад те, може бути позбавлений назавжди права завідувати фабриками або заводами.

2) За припинення робіт на фабриці або заводі по страйку між собою робочих, з метою примусу фабрикантів або заводчиків до возв-шенням заробітної плати або зміни інших умов найму до закінчення терміну останнього, винен-ні піддаються:

підбурюють до начатию або продовження страйку - ув'язнення в тюрмі на час від чотирьох до восьми місяців, а інше навчаючи-стнікі - ув'язнення в тюрмі на час від до чотирьох місяців. Учасники страйку, які припинили таку і приступили до робіт на першу вимогу поліцейської влади, від покарання звільняються.

3) Учасники страйку, які заподіяли пошкодження або знищення заводського або фабричного майна або майна осіб, службовців на заводі або фабриці, буде скоєне ними не складає більш тяжкого злочину, піддаються:

підбурюють до сих дій або розпоряджалися натовпом - тюремного ув'язнення на час від восьми місяців до одного року і чотирьох місяців, а інші учасники - тюремного ув'язнення на час від чотирьох до восьми місяців.

4) Учасники страйку, які примусили інших робітників, за допомогою насильства або погроз, припинити роботу або не відновлювати припинену, буде вчинене ними насильство не становить більш тяж-кого злочину, піддаються:

підбурюють до сих дій або распо-ряжа натовпом - тюремного ув'язнення на час від восьми місяців до одного року і чотирьох місяців, а інші учасники - тюремного ув'язнення на час від чотирьох до восьми місяців.

IV. В зміну і доповнення підлягають статей Статуту про покарання, що накладаються Миро-вимі Суддями, постановити наступні правила:

1) За самовільну відмову від роботи до закінчення терміну найму, винний в тому фабричний або заводський робітник піддається арешту не більше одного місяця.

2) За навмисне пошкодження або знищення знаходяться на фабриці або заводі складних і цінних знарядь виробництва, винний в тому робочий, буде дія його не складає більш тяжкого злочину, піддається арешту до трьох місяців.

Якщо ж наслідком такого пошкодження або знищення буде зупинка робіт на фабриці, то винний піддається тюремного ув'язнення на час від трьох місяців до одного року.

V. Статут кримінального судочинства (Суд. Уст. Імператора Олександра II, вид. 1883 г.) доповнити наступними постановами:

1) Справи про припинення робіт на фабриках і заводах по страйку робітників, а також про насильницькі дії і загрози, учинених учасниками страйків (ст. III пп. 2 - 4), яка відає Окружним Судом.

2) В місцевостях, де існують Губернська по фабричним справах Присутності, разбіратель-ству цих Присутностей підлягають справи про порушення, передбачені в статтях 40 - 42 Правил про нагляд за закладами фабричної про-мисловості і про взаємні відносини Фабрі-кантів і робітників, а так само справи про порушення статті 1359 Улож. про наказ., учинених завідував фабриками або заводами в перший і дру-рій раз, коли ці наслідки порушення не опору-тися наслідками, зазначеними в пункті 1 статті III.

VI. Правила, згадані в статті II, ввести в дію в губерніях С.-Петербурзької, Мо-сковской і Володимирській з 1 Жовтня 1886 року.

VII. Заснувавши, на додаток до Височайше затвердженим 12 червня 1884 роки (2316), штату інспекції для нагляду за заняттями і навчанням малолітніх, які працюють на заводах, Фабрі-ках і мануфактурах, десять нових посад Помічників Окружних Інспекторів, наданих ставити Міністру Фінансів замістити ці долж-ності із 1 Вересня 1886 року і, за згодою з Міністром Внутрішніх Справ, розподілити призначених на отої осіб по губерніях, перерахованим в попередньої VI статті.

VIII. На покриття витрат з утримання зазначених посадових осіб (ст. VII) відпускати щорічно, починаючи з 1 Січня 1887 року, по трид-цати тисяч рублів, з внесенням цього суми в підлягають підрозділи кошторису Департаменту Торгівлі і Мануфактур. У поточному ж році на задоволення цього витрати асигнувати, у вигляді додаткового кредиту до тієї ж кошторисі, десять тисяч рублів.

Резолюція. Його Імператорська Величність НАСТУПНІ думку в Загальних Зборах Державної Ради: 1) за проектом Правил про нагляд за закладами фабричної промислово-сті і про взаємні відносини фабрикантів і робітників і 2) про збільшення числа урядників фабричної інспекції, Височайше затвердити зволив і повелів виконати.

Дивіться відео: ВСЕ О МУЖЧИНАХ И ПРАКТИКАХ. Ответы На Вопросы (Вересень 2019).